ศาลแขวงสงขลา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

นางเจิดจันทร์ แก้วอำไพ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสงขลา เป็นประธานพิธีเปิด โครงการส่งเสริมการดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กิจกรรมที่ 2 การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราว การบังคับคดีผู้ประกันและการเจรจาประนอมหนี้ผู้ประกัน เพื่อเร่งรัดการบังคับคดีในศาลชั้นต้น ณ ห้องประชุมศาลแขวงสงขลา

นางเจิดจันทร์  แก้วอำไพ  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสงขลา เป็นประธานพิธีเปิด โครงการส่งเสริมการดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กิจกรรมที่ 2  การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราว การบังคับคดีผู้ประกันและการเจรจาประนอมหนี้ผู้ประกัน เพื่อเร่งรัดการบังคับคดีในศาลชั้นต้น ณ  ห้องประชุมศาลแขวงสงขลา
               วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา  นางเจิดจันทร์  แก้วอำไพ  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ส่งเสริม การดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกัน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กิจกรรมที่ ๒  การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราว การบังคับคดีผู้ประกันและการเจรจาประนอมหนี้ผู้ประกันเพื่อเร่งรัดการบังคับคดีในศาลชั้นต้น  โดยมี...นางนัตฐิมา  ไชยรัตน์  ผู้อำนวยการฯ  เป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี และนางสาวขวัญจุฑา แดงคงแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้ดำเนินรายการ...... ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย  บริษัทประกัน และนายประกันที่มีคดีใน  ศาลแขวงสงขลา   ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประกันและประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ ได้ทราบสิทธิและหน้าที่เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีเพิ่มขึ้น ส่งผลให้การผิดสัญญาประกันมีแนวโน้มลดลง ผู้ประกันให้ความร่วมมือในการติดตามตัวผู้ต้องหา/จำเลย มีโอกาสได้ผ่อนชำระค่าปรับตามสัญญาประกันเพิ่มขึ้น และลดขั้นตอนในการดำเนินการบังคับคดี  อันเป็นการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการดำเนินงาน  เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


เอกสารแนบ