ศาลแขวงสงขลา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

นางสาวนงเยาว์ ภัทรชนม์ ผู้พิพากษาหัวหน้าหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแขวงสงขลา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเจริญพระชันษา ๖๐ ปี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ วัดแหลมทราย อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

นางสาวนงเยาว์ ภัทรชนม์ ผู้พิพากษาหัวหน้าหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแขวงสงขลา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเจริญพระชันษา ๖๐  ปี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ  วัดแหลมทราย อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
                   วันที่ ๒๓ สิงหาคม๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๓๐  นาฬิกา  นางเจิดจันทร์  แก้วอำไพ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสงขลา  มอบหมายให้ นางสาวนงเยาว์ ภัทรชนม์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแขวงสงขลา พร้อมด้วย ข้าราชการ และลูกจ้าง ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเจริญพระชันษา ๖๐ ปี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ วัดแหลมทราย อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ซึ่งจัดโดย...จังหวัดสงขลา 


เอกสารแนบ