ศาลแขวงสงขลา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

นางเจิดจันทร์ แก้วอำไพ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสงขลา เป็นประธานพิธีเปิด โครงการ ประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรม ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดสงขลา กับศาลแขวงสงขลา (คดีผู้บริโภค) ณ ห้องประชุมศาลแขวงสงขลา

นางเจิดจันทร์  แก้วอำไพ  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสงขลา เป็นประธานพิธีเปิด โครงการ ประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรม ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดสงขลา  กับศาลแขวงสงขลา (คดีผู้บริโภค) ณ  ห้องประชุมศาลแขวงสงขลา
              วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา  นางเจิดจันทร์  แก้วอำไพ  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ประสาน    ความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดสงขลา กับศาลแขวงสงขลา (คดีผู้บริโภค)” โดยมี...นางนัตฐิมา  ไชยรัตน์   ผู้อำนวยการฯ เป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี และนางขวัญจิต  กล่ำเจริญ หัวหน้ากลุ่มงานช่วยพิจารณาคดี ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้ดำเนินรายการ...... ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย คณะผู้พิพากษาศาลแขวงสงขลา  และทนายความจังหวัดสงขลา  ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันนำเสนอสภาพปัญหาอุปสรรค และกำหนดแนวทางพัฒนาระบบงานเกี่ยวกับคดีผู้บริโภคร่วมกันของ...ศาลแขวงสงขลา และทนายความในจังหวัดสงขลา ทำให้การปฏิบัติงานร่วมกันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


เอกสารแนบ