ศาลแขวงสงขลา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

นางเจิดจันทร์ แก้วอำไพ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสงขลา เป็นประธานพิธีเปิด โครงการ “ส่งเสริมการดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกัน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กิจกรรมที่ ๑ ส่งเสริมการพัฒนาระบบงานและพัฒนาศักยภาพข้าราชการ ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและลูกจ้างเกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกัน ณ ห้องประชุมศาลแขวงสงขลา

 นางเจิดจันทร์  แก้วอำไพ  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสงขลา เป็นประธานพิธีเปิด โครงการ “ส่งเสริมการดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกัน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กิจกรรมที่ ๑ ส่งเสริมการพัฒนาระบบงานและพัฒนาศักยภาพข้าราชการ ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและลูกจ้างเกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกัน ณ  ห้องประชุมศาลแขวงสงขลา
                          วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา  นางเจิดจันทร์  แก้วอำไพ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ส่งเสริม การดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกัน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กิจกรรมที่ ๑  ส่งเสริมการพัฒนาระบบงานและพัฒนาศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม  และลูกจ้างเกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกัน โดยมี...นางนัตฐิมา  ไชยรัตน์   ผู้อำนวยการฯ  เป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี และนางสาวขวัญจุฑา  แดงคงแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้ดำเนินรายการ...... ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย  คณะผู้พิพากษา  ข้าราชการ และลูกจ้าง ศาลแขวงสงขลา  ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการบังคับคดีผู้ประกันทราบถึงวิธีการและขั้นตอนการบังคับคดีที่สามารถนำระบบสารสนเทศเข้ามาปรับใช้ในการตรวจสอบทรัพย์สินของผู้ประกันที่ผิดสัญญา และการลงข้อมูลเข้าสู่ระบบเพื่อให้สามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลได้ทั่วประเทศ อันเป็นการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการดำเนินงาน ลดข้อผิดพลาดที่จะส่งผลให้เจ้าพนักงานศาลที่ได้รับแต่งตั้งถูกดำเนินการตาม พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  และเพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


เอกสารแนบ