ศาลแขวงสงขลา


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

28

                    วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ศาลแขวงสงขลา ร่วมกับศาลจังหวัดนาทวี จัดโครงการประชุมสัมมนาให้ความรู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประนีประนอม และพัฒนาระบบงานไกล่เกลี่ย หลักสูตร “ศาสตร์และศิลป์ของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท” โดย...นายเลิศชัย ภักดีฉนวน  อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ  และนางเจิดจันทร์ แก้วอำไพ  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสงขลา  เป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี  โดยมี...นายนิติพงศกร  ทองเกิด  หัวหน้ากลุ่มงานไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาท ผู้รับผิดชอบโครงการ  และหัวหน้ากลุ่มงาน เข้าร่วมด้วย  ณ  โรงแรมราชมังคลาสงขลาเมอร์เมด อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา .... ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้ประนีประนอมประจำศาลแขวงสงขลา, ผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดนาทวี เจ้าหน้าที่ศาลแขวงสงขลา เจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดนาทวี และผู้สังเกตการณ์  ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสำหรับผู้ประนีประนอมประจำศาล ตลอดจนได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน อันจะเป็นการพัฒนาระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นรูปแบบและแนวทางเดียวกัน             ในการนี้...นายณัฐกร  ยกชูธนชัย และนายลือชา  ยอดล้ำ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแขวงสงขลา   ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายความรู้ เรื่อง ศาสตร์และศิลป์ของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  โดยมี นางสาวขวัญจุฑา  แดงคงแก้ว  หัวหน้ากลุ่มงานบริการประชาชนฯ เป็นผู้ดำเนินรายการ   ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมโครงการซักถามปัญหาในด้านต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก

อ่านข่าว

ประกาศ
  ประกาศศาลแขวงสงขลา
 1. เรื่อง แนวปฏิบัติในการดำเนินคดีนักท่องเที่ยว
 2. รับสมัครคัดเลือกพิจารณาแต่งตั้งผู้ประนีประนอมประจำศาลแขวงสงขลา

 3. ประกาศสำนักงานประจำศาลแขวงสงขลา เรื่องการให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมทั่วประเทศ
 4. ประกาศสำนักงานประจำศาลแขวงสงขลา เรื่องการให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมทั่วประเทศ

 5. ประกาศศาลแขวงสงขลา เรื่องการขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ
 6. ประกาศศาลแขวงสงขลา เรื่องการขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ

 7. ประกาศศาลแขวงสงขลา เรื่องกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง นิติกร และเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม
 8. กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง นิติกร และเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม

 9. ประกาศศาลแขวงสงขลา เรื่องเลื่อนระยะเวลาการปิดรับสมัครผู้ประนีประนอมประจำศาลแขวงสงขลา
 10. เรื่องเลื่อนระยะเวลาการปิดรับสมัครผู้ประนีประนอมประจำศาลแขวงสงขลา

 11. ประกาศ การขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน ๓๓ รายการ
 12. ประกาศ การขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน ๓๓ รายการ

 13. ประกาศศาลแขวงสงขลา สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลแขวงสงขลาและบริเวณ
 14. สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลแขวงสงขลาและบริเวณ

 15. ประกาศศาลแขวงสงขลา เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุง จำนวน ๗๕ รายการ
 16. ประกาศศาลแขวงสงขลา เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุง จำนวน ๗๕ รายการ

 17. ประกาศสำนักงานศาลแขวงสงขลา เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล
 18. ประกาศสำนักงานศาลแขวงสงขลา เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล

 19. ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
 20. ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง

คู่มือ
  หนังสือมอบอำนาจ
 1. หนังสือมอบอำนาจ

เอกสารอื่นๆ
  แบบฟอร์ม หนังสือมอบอำนาจ
 1. แบบฟอร์ม หนังสือมอบอำนาจ

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 0

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ