ศาลแขวงสงขลา


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailandลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

25

             วันที่ 10 มิถุนายน 2561  เวลา 09.00 นาฬิกา นางนัตฐิมา  ไชยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงสงขลา ข้าราชการ  พนักงานราชการ และลูกจ้าง เข้ารับการอบรม หลักสูตร “ศิลปะการให้บริการเพื่อสร้างความประทับใจและพัฒนาทีมงาน” จัดโดย...สำนักฝึกอบรมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  การจัดอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการศาลแขวงสงขลา พนักงานราชการ และลูกจ้าง สามารถพัฒนาแนวความคิดในการบริการที่ดี และสร้างจิตสำนึกที่ดีต่องานบริการและหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาติดต่อราชการ รวมทั้งสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาศ  ปานเจี้ยง  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เป็นวิทยากร  ณ  โรงแรมราชมังคลา สงขลา เมอร์เมด  อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 1
อ.570/61
ฟังผลฯ/ฟังคำพิพากษา
เวลา 9.3